hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Nyheter

Nyheter

06.01.2019
Bevegelig drevprøve
Drevprøve i flotte forhold. Håkon Fevik lytter til losen som turer fint. Les mer
04.01.2019
Startlisten
Nå er det mange som gleder seg til at helgen 11.01 - 13.01.19 skal komme. 13 påmeldte hunder slippes på skogen. Lykke til! Les mer
02.01.2019
Påminnelse om å betale medlemskontigenten 2019
Vil med dette minne om at man kan betale medlemskontigenten , og den er nå tilgjengelig på WWW.NKK.NO/MIN SIDE. Klubben er en avhengig av både gamle og nye medlemmer. Klubben kan tilby ulike aktiviteter for "hund og mann", som utstillingstrening, utstilling, drevprøver, osv. Velkommen! Les mer
02.01.2019
Vinner av den ordinære drevprøven i Telemark
VADHk gratulerer vårt medlem Jøran Solås med en flott 1.plass på den ordinære drevprøven i Telemark. Med en 1.premie og hele 55 egenskapspoeng gjorde denne ekvipasjen en flott prestasjon på skogen. Les mer
23.12.2018
Styret 2018 har bestått av følgende personer
VEST- AGDER DACHSHUNDKLUBB Årsmøte 2019 STYRET 2018 Leder: Bjørn Egil Hultin På valg Nestleder: Bjørn Tore Egeland 1 år igjen Styremedlemmer: Lise Berit Jensen På valg Greger Hageland 1 år igjen Kari Røyseland På valg Varamedlem: Steinar Eskeland På valg Jøran Solås På valg Revisor: Eivind Kaaløy På valg Vararevisor: Glenn Lausund På valg Valgkomite: Frank Ribe På valg Jan Terje Støle 1 år igjen Jøran Solås På valg Forslag til kandidater kan sendes til klubbmailen: vest-agder@dachshundklubb.no Frist for innmelding av kandidater er: 01.01.19 Les mer
19.12.2018
Godkjente lover for VADHK skal godkjennes på nytt
Legger ut godkjente lover fra 2014, og ønsker tilbakemelding på disse innen 01.01.19. Dersom noen har noe å bemerke til lovene, kan dette sendes til vest-agder@dachshundklubb.no Lover for Vest Agder Dachshundklubb stiftet 15.september 1973 Vedtatt av årsmøtet den 18. Januar 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb Kap 1 Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Vest Agder Dachshundklubb, og forkortes til VADHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDF`s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDF’s Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDF’s og NKK’s lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vest Agder. §1-2 Formål VADHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. VADHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. §1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Kap 2 Medlemskap og krav til dette §2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg. §2-2 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKK`s Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av NDF`s årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. §2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund virksomhet samt å følge VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. §2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 §2-5 Disiplinær reaksjoner Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Kap 3 Organisasjon §3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.02. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. §3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Hvert medlem har én – 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av LK-medlemmer og kan kun gis til andre LK- medlemmer. Ingen medlemmer kan møte med mer enn to -2- fullmakter. Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket nøytral konvolutt og senest 1 uke førårsmøtet. Merk konvolutten forhåndsstemmer årsmøte (årstall). Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styre, komiteer osv. På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. §3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden - Årsberetning - Regnskap med revisors beretning - Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber K 4 - Budsjett for neste år 1 - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. §3-4 Årsmøtets oppgaver. Årsmøtets oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Godkjenne budsjett for neste år f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. i) Velge: - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år - 3 styremedlemmer for 2 år - 2 varamedlemmer for 1 år - Revisor med vararevisor for 2 år. - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. §3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Kap 4 Styret m.v. §4-1 Styret Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. §4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. §4-3 Styrets oppgaver er å - lede klubben mellom årsmøtene - avholde årsmøte - drive klubben i samsvar med klubbens formål - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet - oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for Særkomiteer. - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen - velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret - oppnevne representant til NKK-regionen Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer §5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. §5-2 Revisor Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kap. 6 Diverse bestemmelser §6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. §6-2 Tolking av lovene NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1. §6-3 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lov malens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap. Lover for Vest Agder Dachshundklubb stiftet 15.september 1973 Vedtatt av årsmøtet den 18. Januar 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb Kap 1 Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Vest Agder Dachshundklubb, og forkortes til VADHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDF`s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDF’s Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDF’s og NKK’s lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vest Agder. §1-2 Formål VADHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt og bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. VADHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. §1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Kap 2 Medlemskap og krav til dette §2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKK’s Appellutvalg. §2-2 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKK`s Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av NDF`s årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. §2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund virksomhet samt å følge VADHK og Norske Dachshundklubbers Forbund lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. §2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 §2-5 Disiplinær reaksjoner Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Kap 3 Organisasjon §3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.02. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. §3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Hvert medlem har én – 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av LK-medlemmer og kan kun gis til andre LK- medlemmer. Ingen medlemmer kan møte med mer enn to -2- fullmakter. Forhåndsstemmer skal sendes til valgkomiteens formann i lukket nøytral konvolutt og senest 1 uke førårsmøtet. Merk konvolutten forhåndsstemmer årsmøte (årstall). Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg på personer til styre, komiteer osv. På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. §3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden - Årsberetning - Regnskap med revisors beretning - Obligatorisk lov mal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber K 4 - Budsjett for neste år 1 - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. §3-4 Årsmøtets oppgaver. Årsmøtets oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Godkjenne budsjett for neste år f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. i) Velge: - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år - 3 styremedlemmer for 2 år - 2 varamedlemmer for 1 år - Revisor med vararevisor for 2 år. - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. §3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Kap 4 Styret m.v. §4-1 Styret Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. §4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. §4-3 Styrets oppgaver er å - lede klubben mellom årsmøtene - avholde årsmøte - drive klubben i samsvar med klubbens formål - gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet - oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for Særkomiteer. - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen - velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret - oppnevne representant til NKK-regionen Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer §5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. §5-2 Revisor Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kap. 6 Diverse bestemmelser §6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKK’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. §6-2 Tolking av lovene NKK’s Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1. §6-3 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lov malens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap. Les mer
18.12.2018
Ordinær drevprøve i Sverige
Mariebergs Uno har i høst vært på drevprøve i Sverige, og gikk til 1.premie og 51 egenskapspoeng. Eier Bjørn Egil Hultin oppfordrer andre medlemmer til å stille hundene sine på prøver. Det er viktig å for avlen å få dokumenter hva hunden duger til i skogen. Les mer
18.12.2018
Drevprøve på Åland
Stuttleggens Roxy og Kokopellis Gyda har sammen med sine respektive eiere vært på langtur, og denne gangen på Åland(Finland). Begge hundene gjorde i følge rapporter en veldig god jobb på skogen, og er av dommerene innstilt til 1.premier.VADHK gratulerer og applauderer ivrige eiere som viser frem sine hunder på drevprøver. Les mer
11.12.2018
Ordinær drevprøve
På denne årstiden er ofte jakthunden i sin beste kondisjon. Du har trent den godt, og den har forhåpentligvis vært mange timer på skogen. Det er av denne grunn du bør bruke anledningen til å melde på "januarprøven" vår. Det er en ordinær drevprøve som går i følgende tidsrom: 11.01.19 - 13.01.19. Påmeldingsfrist: 01.01.19 Påmelding på web - www.nkk.no Les mer
10.12.2018
Spennende på drevprøve
En hel delegasjon er på skogstur. Hunden er i sentrum! Les mer